A

VÄLKOMMEN!

WELCOME!

KENT ERICSSON
PATRICIA ERICSSON

PÅ DENNA WEB-SITE
presenterar vi vårt arbete
ON THIS WEB-SITE
we present our work 
HANDIKAPP - OMSORG - UTVECKLING
Vår ambition
är att bidra till utveckling
av en handikappomsorg som ger
ett gott liv för personer
DISABILITY - SUPPORT - DEVELOPMENT
Our ambition
is to contribute to development
of disability support which offers
a good life for persons
VI ARBETAR GENOM PROJEKT
med uppdragsgivare
i Sverige och internationellt 
WE WORK THROUGH PROJECTS
with organizations
in Sweden and internationally  
RAPPORTER
från vårt arbete
finner du på denna web-site
PUBLICATIONS
from our work
you can find on this web-site
FORUM FÖR OMSORG
är det projekt genom vilket vi
sprider erfarenheterna från våra projekt
genom t.ex. konferenser
DISABILITY SUPPORT FORUM
is the project we use to
spread the experiences from our projects
through e.g. conferences
INSTITUTET SKINFAXE
och
PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN
i Uppsala
är de två organisationer
som administerar våra projekt
SKINFAXE INSTITUTE
and
DEPARTMENT OF EDUCATION
in Uppsala, Sweden
are the two organizations
which administer our projects
kent.ericsson@ped.uu.se
patricia.ericsson@skinfaxe.se

2007-09-16