A

KENT ERICSSON

Kent Ericsson
Fil. dr., leg. psykolog, forskare Pedagogiska Institutionen
Uppsala Universitet

kent.ericsson@ped.uu.se

Presentation av Kent Ericsson

Kent Ericsson
PhD, Psychologist, Researcher
Department of Education
Uppsala University

kent.ericsson@ped.uu.se

Presenting Kent Ericsson

 

Presentation av Kent Ericsson

Född 1943 i Västerås

Akademiska studier vid Uppsala Universitet
1964-1968: Studier för Fil. kand. i ämnena psykologi, pedagogik, sociologi och statistik

1968-1975: Studier vid Psykologiska Institutionen för psykologexamen, senare legitimering som psykolog

1986-2002: Studier vid Pedagogiska Institutionen för doktorsexamen med avhandlingen "From institutional life to community participation. Ideas and realities concerning support to persons with intellectual disability"

Anställningar
1970-1977: Forskningsgrupp Mental Retardation, vid Institutionen för Psykiatri, Uppsala Universitet

1978-1988: Omsorgsnämnden i Stockholms läns landsting.

1989-fortfarande: Projektanställningar vid Pedagogiska Institutionen samt Institutet Skinfaxe

Forskningsprojekt
Omsorger för ett gott liv för personer med begåvningshandikapp är en formulering som kan sägas sammanfatta inriktningen för mitt forskningsarbete. Den handlar om att analysera existerande livsmiljöer och dess konsekvenser för personer och att utveckla omsorgsmodeller som på ett bättre sätt förmedlar deras samhällsstöd.

Uppgiften kan låta enkel, närmast banal, men den innehåller synnerligen komplexa frågor. Under de tre decennier som jag arbetat med projekt kring denna fråga har omsorgerna om personer med begåvningshandikapp genomgått en omfattande förändring. Institutioner har avvecklats och erkänns inte längre som en omsorgsform. Istället har samhällsbaserade former för stöd och service skapats vilka ersätter institutionerna. Samtidigt har en avveckling skett av det huvudmannaskap som landstingen en gång hade och ordinarie organ, främst kommunerna, har idag ett ansvar för välfärd också om dessa personer. I detta ligger omfattande uppgifter för forskning och utveckling.

För att kunna arbeta systematiskt med denna fråga har jag valt ett arbete i projektform. Detta gör det möjligt för mig att välja sådana uppdrag som är viktiga och intressanta med avseende på dess bidrag till min övergripande fråga. Detta är också ett sätt att finna partners som är motiverade till ett samarbete. Det blir också naturligt att arbeta med uppdragsgivare i hela landet. Här nedan följer de grupper av projekt som jag arbetat med. Inom varje grupp har ett antal delprojekt genomförts. Ofta har jag också varit handledare för studerande som genomfört sina C-, D- och psykologexamensuppsatser inom dessa projekt. En mer ingående presentation av projekten finns på annan plats på denna web-site.

Social anpassning för personer med lindrig utvecklingsstörning
Ett antal specialsjukhus för personer med utvecklingsstörning samt tilläggshandikapp blev fokus för en institutionsdebatt vid början av 1970-talet. Jag kom att genomföra en serie studier vid dessa, främst Salberga i Sala. De rörde bl.a. dessa personers tillvaro på detta specialsjukhus och deras sociala anpassning efter att de flyttat därifrån. Projekt genomfördes också för att förbättra deras vård genom att introducera nya former för omsorger, såväl på institutionen som efter att de flyttat därifrån. (1971-1975)

Evaluering av öppna omsorgsformer
Efter 1967 års lag initierades ett projekt för evaluering av de nya omsorgsformer som den föreskrev. Inom detta projekt blev det min uppgift att svara för utvärdering av dagcenterverksamhet för personer med begåvningshandikapp. (1972-1981)

Projekt Två Omsorgsvärldar (Stockholms läns landsting)
I samband med avvecklingen av vårdhemmet Carlslund i Upplands Väsby ombads jag att genomföra en serie forskningsprojekt för att följa den pågående förändringen från institutionellt till samhälleligt baserade omsorger. Projektet kom att kallas Två Omsorgsvärldar. En serie studier kom därvid att genomföras av personers samhällsdeltagande under denna förändring. I projektet pågick också ett arbete med att finna nya former för boende och dagliga verksamheter. (1980-1993)

Projekt Två Omsorgsvärldar (Skaraborgs läns landsting)
När vårdhemmen i Skaraborgs län skulle avvecklas ombads jag att delta med ett projekt för dokumentation och analys av förändringsarbetet. Projekt Två Omsorgsvärldar fick därmed en naturlig förlängning. En serie studier kom därvid att genomföras av hur personerna med funktionshinder, deras familjer och personal upplevde förändringsprocessen. (1988-1995)

Projekt Mitt Eget Liv
När man sammanfattar skiftet från institutionellt till samhälleligt baserade omsorger finner man att detta har varit en centralt initierad och styrd förändring. Detta har medfört att inflytandet för personer med funktionshinder och deras företrädare har varit svag. I Projekt Mitt Eget Liv genomförs studier i ett antal kommuner i landet kring former för hur en ökad demokratisering av handikappomsorg skall kunna förverkligas. Därvid utvecklas också former för analys av de individuella konsekvenserna av insatser, som beskriver huruvida personen med begåvningshandikapp får uppleva ett liv med kvalitet. (1995-pågående)

The Sino-Swedish Project on Prevention and Rehabilitation of Iodine Deficiency-related Mental Retardation:
Det internationella intresset för svensk omsorg om personer med begåvningshandikapp är stort. Därför har man från organisationer i Kina vänt sig till Sverige och Uppsala Universitet för att inleda ett samarbete. Detta projekt består av tre delar. I en del pågår ett arbete för att minska antalet personer med begåvningshandikapp genom analyser av formerna för hur jod skall tillföras den dagliga kosten. I en andra del genomförs epidemiologiska studier för att identifiera barn med begåvningshandikapp och försenad utveckling. I ett tredje delprojekt genomförs tidiga insatser för förskolebarn i städer och på landsbygd i Kina. Jag svarar för detta tredje delprojekt. (1995-pågående)

En serie EU-projekt:
När Sverige inträdde i EU öppnades nya möjligheter för att bedriva projekt. Mer transnationella frågeställningar formulerades och nya resurser blev tillgängliga. Det fanns också länder som ville ta del av svenska erfarenheter av handikappomsorg och därför önskade ett samarbete med Sverige. För mig innebar detta att EU-projekt Career skapades, ett projekt om frågan om ett inträde i arbetslivet för personer med begåvningshandikapp. I detta ingick också 4 länder. Detta är nu avslutat. Ett pågående projekt i vilket jag deltar för närvarande är IDRESNET, ett nätverk för forskning om begåvningshandikapp i vilket 7 länder ingår. Planering pågår också för ytterligare projekt. (1996-pågående)

The Sweileh Integration Project
Vid mitten av 1990-talet ställdes vårdhemmet Sweileh i Amman, Jordanien, inför frågan om dess framtid. Behoven hos nya grupper av personer som vårdades där krävde ny metodik. Den materiella standarden var också låg. IM, Individuell Människohjälp i Lund, som svarade för detta vårdhem inbjöd en svensk konsult att utreda dessa framtid. Det alternativ som kom att väljas innebar att man avvecklade vårdhemmet och istället erbjöd samhällsbaserade omsorger på olika platser i Amman. Under de år som följde skapades "The Amman Community Support Projects", 15 projekt som erbjöd nya omsorger. Jag fick uppdraget att dokumentera och analysera denna förändring och dess konsekvenser för personerna. (1998 - pågående)

Top of page!

 

 

Presenting Kent Ericsson

Date and place of birth: 1943, Västerås, Sweden

Academic studies at Uppsala University
1964-1968: Graduate studies in psychology, pedagogics, sociology and statistics

1968-1975: Postgraduate studies at Department of Psychology for Masters degree in Psychology and authorization as psychologist

1986-2002: Postgraduate studies at Department of Education for PhD, including the thesis "From institutional life to community participation. Ideas and realities concerning support to persons with intellectual disability"

Professional employment
1970-1977: Research group "Mental Retardation" Department of Psychiatry, Uppsala University

1978-1988: Board of Special Services, Stockholm County Council

1989-currently: Project appointments at Department of Education, Uppsala University and Skinfaxe Institute, Uppsala

Research projects
Services for a good life for persons with intellectual disability is a formulation which summarizes the content of my research. It is concerned with the analysis of existing services and their consequences for persons and the development of new service models which provide for a better life.

This task may seem simple, even trivial, but it comprises some exceedingly complex issues. During the three decades throughout which I have been working on projects concerning these matters, services for persons with intellectual disability have gone through an dramatic change. Institutions have closed down and are no longer recognized as a form of support. Instead, community based forms of support have been created to replace the institutions. At the same time, responsibility for these services, previously held by the county authority, has been transferred to the local body, primarily the municipality, who to-day are responsible for the welfare of these persons. In this process extensive tasks for research and development can be found.

In order to approach these issues systematically I have chosen to work through a series of projects. This has enabled me to chose assignments which are important and of interest with regard to how they contribute to my overall question. This is also a way of finding partners who are motivated to co-operate in the task. With this approach it is also possible to work in different parts of the country.

Information concerning the different groups of projects with which I have worked is provided below. Within each a number of sub-projects have been carried out. A more detailed presentation of these projects can be found in another part of this web-site.

Social adjustment of persons with mild mental retardation
In the early seventies a number of special hospitals for persons with mental retardation and additional handicap, were the focus of an extensive institutional debate. I was engaged in carrying out a number of studies at these hospitals, Salberga special hospital in Sala in particular. Among other aspects these were concerned with the conditions these persons experienced at this special hospital and their social adjustment after having moved out. Projects also dealt with measures taken to improve their conditions of care by way of introducing new types of services both at the hospitals and after they had left. (1971-1975)

Evaluation of open forms of support
Following the 1967 Act a project was initiated to evaluate the new forms of services which the legislation had prescribed. Within this project I was responsible for the evaluation of the day services provided for persons with mental retardation through day activity centres.

Project Two Worlds of Services (Stockholm County Council)
In connection with the closure of Carlslund residential home in Upplands Väsby I was asked to carry out a series of research projects in order to follow-up the ongoing change from institutionally to community based services. The project was entitled "Two Worlds of Services". A series of studies were carried out concerning the persons´ participation in community life following this change. The task of developing new forms of services for housing and daily activities was included in this project. (1980-1993)

Project Two Worlds of Services (Skaraborg County Council)
When the residential homes in Skaraborg county was to be closed down, I was asked to participate by running a project the purpose of which was the documentation and analysis of the ongoing process of change. This task became a natural continuation of project "Two Worlds of Services". A series of studies was carried out concerning how the persons with a disability, their families and staff experienced this process of change. (1988-1995)

Project A Life of My Own
When one summarizes the transition from institutionally to community based services one finds that it has been a centrally initiated and steered process of change. As a consequence participation of the persons with a disability, and their representatives, has been marginal. In the project "A Life of My Own" a series of studies have been carried out in several municipalities regarding the manner in which increased democracy within disability services can be realized. In connection with these studies it has been possible to develop new means for analysis of the personal consequences of the measures taken and methods which describe whether persons with intellectual disability do experience a life with quality. (1995-currently)

The Sino-Swedish Project on Prevention and Rehabilitation of Iodine Deficiency-related Mental Retardation.
International interest for Swedish services for persons with intellectual disability is widespread. This is exemplified by an organisation in China which approached Sweden and Uppsala University with a request for cooperation in these issues. The project consists of three parts. In one work is carried out on the issue of reducing the number of persons with intellectual disability through the analysis of ways in which iodine can be provided in the daily diet. In another part epidemiological studies are carried out to identify children with intellectual disability and delayed development. In a third sub-project means of early intervention for pre-school children in towns and rural areas are being introduced. I am responsible for this third sub-project. (1995-currently)

A series of EU-projects
When Sweden entered the EU new opportunities arose for carrying out international projects. More transnational issues were formulated and new resources became available. There were also countries who wished to gain insight into Swedish experiences regarding services for persons with handicap and therefore sought cooperation with Sweden. For me this led to the establishment of the EU-project Career, a project concerning the issue of entering into working life for persons with an intellectual disability. Four countries were involved in this project, which is now concluded. A project in which I presently participate is IDRESNET, a network concerning research on intellectual disability in which seven countries take part. Plans are also under way concerning a further EU-project.

The Sweileh Integration Project
In the mid-nineties the Sweileh residential home, Amman in Jordan, was faced with making decisions concerning its future. The needs of new groups of persons being cared for required new working methods. The material standard required modernization. The Swedish Organisation for Individual Relief, which is responsible for the home, invited a Swedish consultant to investigate its future development. The study resulted in the decision to close the home and to develop community based services in different areas of Amman. During the following years "The Amman Community Support Projects" was established, 15 projects now providing new alternative services. I was given the task to document and analyse this change and the consequences for the persons concerned. (1998-currently)

Top of Page!