A
 

PROJEKT STEPS/LIDINGÖ

 
PROJEKTETS GEMENSAMMA EU-KONFERENS
PÅ LIDINGÖ, MAJ 2003

Kent Ericsson

 

Åter till första sidan
Förberedelser

International STEPS Conference

Varje halvår genomförs en gemensam EU-konferens för att de fem länder som ingår, tillsammans skall kunna presentera och arbeta med de erfarenheter som gjorts sedan man träffades senast. Då diskuteras också projektets övergripande frågor. För oss handlar dessa om hur man skall kunna motverka diskriminering av personer med funktionshinder. Eftersom projektets deltagare alla arbetar med utformning av ett samhällsstöd till personer med funktionshinder, brukar det också finnas ett intresse för studiebesök. Under våren 2003 kommer denna konferens att äga rum på Lidingö, 15-18 maj.

Förberedelser

Förberedelserna för konferensen började den 12-13 februari då projektledningen för det gemensamma EU-Projekt STEPS besökte Lidingö. Det var professor Michael Langhanky och projektledare Anne Ernst från Hamburg som tillsammans med företrädare för Lidingö stad och Projekt STEPS/Lidingö arbetade med konferensprogrammet.

Detta finns nu tillgängligt på den hemsida som drivs av projektledningen i Hamburg: www.eu-project-steps.de Där finns också de anföranden som kommer att hållas under konferensen. Gå till "Lidingö" och sedan till "Plenary sessions" så finner du de anföranden som kan hämtas hem idag.

Konferensen kommer att hållas på Villa Söderås på Lidingö. Samtliga städer som ingår i projektet, Barcelona, Hamburg, London och Rotterdam, kommer att representeras vilket betyder att ett 30-tal deltagare är närvarande. Konferensen pågår under fredagen och lördagen. Under torsdagen arrangerar Lidingö stad en serie studiebesök för gästerna då man kommer att besöka ett antal omsorger, främst bostäder och dagliga verksamheter. Denna dag rundas av med en diskussion kring dagens erfarenheter.

Kent Ericsson, Adriana Buzea, Patricia Ericsson och Kerstin Lundberg, den svenska projektgruppen, kommer att bidra till konferensen med inlägg. Dessa finns i rapporten "Welfare for persons with intellectual disability in Lidingö: On community based services in a Swedish municipality".

The Third International STEPS Conference, Lidingö, 15-18 May 2003

Under torsdagen den 15/5 genomfördes, utanför det egentliga STEPS-programmet, en dag med presentation av handikappomsorger på Lidingö. Den bestod av en serie studiebesök i små grupper till boende och dagliga verksamheter. Den avslutades med en gemensam diskussion om de erfarenheter som dagen gett. Dagen var mycket uppskattad!

Den formella konferensen inleddes samma kväll med en gemensam middag där Lidingös representanter välkomnade projektets medlemmar från Barcelona, Hamburg, London, Rotterdam och Lidingö. Samtidigt gjordes en rundvandring på Millesgården.

Det formella arbetet ägde rum under 2 dagar på Villa Söderås. Detta var förberett genom inlägg som beskrev handikappomsorger i de 5 länder som ingår i STEPS. I ett EU-projekt som detta uppstår vanligtvis intensiva diskussioner då olika kulturers sätt att ge stöd till personer med funktionshinder varierar starkt. Så ock denna gång!

Diskussionerna fortsatte under kvällen, en picnic vid Hustegaholm. Ellge Jakobsson bjöd på vackert och uppskattat spel på sin nyckelharpa! Att Lidingös natur med röd stuga, hav, båtar och fartyg samt klar himmel upplevdes som exotiskt, framgår av de många och vackra foton som togs under kvällen!

När det gäller såväl handikappomsorg som natur visade Lidingö upp sig från sin bästa sida för konferensens deltagare!

Ett fotoalbum från konferensen

Socialchef Hans Fredins välkomsttal till konferensen

Plenarföreläsningen från Handikappombudsmannen Lars Lööw

 

(Till sidans överkant)