A
 

PROJEKT STEPS/LIDINGÖ

 
INFORMATION OCH FÖRBEREDELSER

 

Åter till första sidan
Projektgruppens första möte

Förberedelser tillsammans med de som är berörda

 

Projektgruppens första möte

December 2002

Närvarande: företrädare, kontaktmän i boendet, kontaktmän från Ögruppen, representanter från förvaltningsledning och OSS samt metodkonsult Patricia Ericsson.

 Kent Ericsson har arbetat med omsorgsfrågor och olika forskningsprojekt sedan 70-talet. Han deltog bland annat i avvecklandet av Carlslunds vårdhem. Kent fanns också med när vi byggde upp daglig verksamhet i Lidingö. Det som vi nu känner som Ögruppen började med 8 brukare med Baggeby Gård som utgångspunkt. Idag erbjuder Ögruppen verksamhet till 70 brukare runt om på ön. 

Kent inledde med att ge oss en bakgrund och en bild av omsorgernas utveckling i Sverige. Vi ligger långt fram i arbetet och är därför intressanta samarbetspartners för andra länder. Arbetet med personer med utvecklingsstörning är av globalt intresse, man räknar med att det finns 100 miljoner runt om i världen.

EU fördelar resurser för att uppmuntra till kontakter mellan länder. Man har t.ex valt att arbeta övergripande med diskriminering som tema. Inom ramen för detta finns vårt EU-projekt STEPS. En presentation av projektet finns i skriftlig form och delades också ut under informationsmötet.

Vi uppehöll oss också en stund vid vårt lokala projekt Säsongssamtal. Mer om detta projekt kan man läsa i minnesanteckningar från föregående möte. Vi konstaterade dock än en gång den spännande utmaningen i att genomföra detta med Daglig verksamhet och Boende i samverkan.

Projektgruppen träffas i denna form någon gång under våren.

Det som närmast står på tur är tre utbildningsdagar för personal och sist men inte minst ett tillfälle där de brukare som tackat ja till att delta kommer att få träffa Patricia och varandra. Inbjudan till detta kommer efter helgerna.

(Till sidans överkant)

 

Förberedelser tillsammans med personerna själva,
deras företrädare och personal

Januari 2003

Kärnan i det svenska projektet handlar om att utveckla en metodik, vi har kallat denna för säsongssamtal, för personerna att få sin stämma hörd i frågor som rör dennes vardag. För att dessa skall kunna komma till stånd behöver det ske förberedelser för att kunna arbeta på detta nya sätt. Under januari månad har det därför skett ett antal aktiviteter för att förbereda personerna med funktionshinder, deras företrädare samt personal så att de kan delta i de samtal.

Eftersom personerna själva har en nyckelroll i detta projekt har Patricia Ericsson träffat dem, tillsammans med deras företrädare, för att mer ingående arbeta med innebörd och konsekvenser av de säsongssamtal som kommer att genomföras. Man har också kommit överens om hur ett samarbete skall komma att genomföras under fortsättningen av projektet.

Patricia Ericsson har också genomfört ett utbildningsprogram tillsammans med personal. Av reaktionerna att döma har detta blivit uppskattat vilket vi hoppas skall bidra till en lyckosam utveckling för projektet.

April 2003

Under slutet av mars träffade Patricia Ericsson den personal som deltar i projektet med syfte att sammanfatta erfarenheterna från det första säsongssamtalet som nu har genomförts. Naturligtvis finns det behov av utveckling av den samtalsmetodik som man använder sig av. Projektet har ju bara pågått ett kvartal. När det gäller innehållet i de samtal som genomförts är man mycket nöjd. Det finns många exempel på resultat som man uppnått redan nu, som överraskat! Så man ser denna del som mycket positiv!

September 2003

Under slutet av september träffade Patricia Ericsson åter den personalgrupp som genomför säsongssamtalen. Man fortsätter att samla erfarenheter och att utveckla detta samtal som en metod. Erfarenheterna av genomförda samtal är fortfarande positiva. Eftersom ny personal har kommit till gruppen innehåller detta möte också en introduktion i detta arbetssätt. 

(Till sidans överkant)