A
  UTVÄRDERING AV KOMMUNALISERING  

Utvärdering av kommunaliseringen av
omsorger om utvecklingsstörda.
Slutrapport från KOMUT-PROJEKTET

Centrum för Handikappforskning, Uppsala Universitet

Projekt KOMUT, "Utvärdering av kommunaliseringen av omsorger om utvecklingsstörda", genomfördes av Centrum för handikappforskning vid Uppsala Universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. Inom projektet etablerades ett samarbete med Högskolan i Halmstad för vissa delstudier. Rapportens innehållsförteckning ges här nedan. 

En av delstudierna genomfördes av Kent Ericsson och Patricia Ericsson. Detta var en intervjuundersökning där Patricia Ericsson sökte upp ett antal personer och förde samtal med dem om deras upplevelser av den förändring av deras omsorger som inneburit ett byte av huvudmannaskap ägt rum, från landsting till kommun. Intervjuerna genomfördes med personerna vid två tillfällen, med tre års mellanrum, i tre kommuner. Personerna berättar på ett personligt sätt om hur man ser fördelar med att få delta i livet på den ort där man hör hemma och att man inte längre "tillhör landstinget". (läs innehållsförteckningen | Hämta kapitlet av Ericsson och Ericsson )

 

Top of page