A
 

UTVÄRDERING AV DAGCENTERVERKSAMHET

 

UTVÄRDERING AV DAGCENTERVERKSAMHET:
EN PROJEKTSERIE

Kent Ericsson

Projektledare: Kent Ericsson
Handledare: Lars Kebbon
Projektperiod: 1972-1981
Uppsala Universitet, Projekt Mental Retardation
Finansiering: Socialstyrelsen

Evaluering av öppna omsorgsformer
Utvärdering av dagcenterverksamhet

Publikationer

 

EVALUERING AV ÖPPNA OMSORGSFORMER

 

1960-talet var det årtionde då nya tankar om omsorger för personer med begåvningshandikapp började förverkligas. Tidigare hade man tagit steg mot icke-institutionell undervisning. Nu började det också bli möjligt för vuxna att få tillgång till stöd i sin vardag utanför institution. Än så länge gällde detta dock enbart dem med ett begränsat behov av stöd och service. 1967 års lag tog de första stegen i denna riktning genom att ange att inackorderingshem och sysselsättningshem skulle erbjudas. Detta innebar att tidigare försök med integrerade omsorger nu erkändes och framstod som önskvärda.

Projekt Mental Retardation, en forskningsgrupp vid Uppsala Universitet ledd av docent Lars Kebbon, fick 1972 i uppdrag att göra en utvärdering av de nya omsorger som föreskrevs av 1967 års lag. Så uppstod projekt "Evaluering av öppna omsorgsformer". Inom fyra områden genomfördes en serie projekt: boende, dagcenterverksamhet, fritid och familj. Det blev mitt uppdrag att svara för avsnittet om dagcenterverksamhet. 

Vid 1970-talets början hade utbildningen av psykologer moderniserats. Det fanns då önskemål i högre grad än tidigare om att i sin utbildning få kontakt med områden inom vilka psykologer var verksamma. Det innebar att man också i sin psykologexamensuppsats önskade att arbeta med tillämpade frågor. På så sätt skapades ett samarbete med ett antal blivande psykologer som valde att arbeta med frågor om begåvningshandikapp och omsorger om dessa personer. Många av de empiriska undersökningarna inom projektet genomfördes således tillsammans med dem.

Den gemensamma slutrapporten presenterades 1981.

Top of page

DAGCENTERVERKSAMHET

Historiken kring daglig verksamhet visar att den uppkom i takt med att extern undervisning skapades för barn och ungdomar med ett lindrigt begåvningshandikapp. När de blivit vuxna och inte längre kunde gå i skolan hade de behov av andra slag av aktiviteter under dagtid. På så sätt växte denna omsorgsform fram under 50- och 60-talen. 1971 fattade man beslut om tillskapandet av särskilda dagcenter. 1972 påbörjades detta projekt för utvärdering av dagcenterverksamhet.

Ambitionen att beskriva, analysera och värdera denna verksamhet ledde till frågor om innebörden av de nya integrerade omsorgsformerna. Den socialpolitiska bakgrunden behövde klargöras och därmed också de mål som kunde formuleras. Självklart behövde olika former för att bedriva denna verksamhet granskas. Konsekvenserna för de personer som utnyttjade denna omsorg behövde beskrivas. Detta blev några av de problem som jag kom att ägna mig åt inom detta projekt.

Den övergripande slutsatsen blev dock att det uppstår problem när denna omsorgsform bedrivs som ett dagcenter, dvs ett särskilt hus dit verksamheter, resurser och personal har lokaliserats. För att få tillgång till de verksamheter som bedrivs där behöver man vistas på denna plats. Dagcentren hade blivit platser dit omsorger hade centrerats! Ur ett historiskt perspektiv må det ses som önskvärt att skapa särskilda miljöer i samhället för dessa personer. Men med den nya inriktning som strävade efter ett ökat deltagande i samhällslivet uppstår problem. Särskilda centra hämmar det naturliga deltagandet i livet på orten. Utvärderingen av dagcenterverksamhet slutade därför med en rekommendation om en modell där också platser, miljöer och verksamheter i ordinarie samhälle också ingår.

Top of page

PUBLIKATIONER

Slutrapport från "Evaluering av öppna omsorgsformer":
Kebbon, L., Granat, K., Ericsson, K., Lörelius, J., Nilsson, A-C. och Sonnander-Jelescu, K., 1981: Evaluering av öppna omsorgsformer. DSF Rapport 1981:2. Stockholm: Liber förlag.

Publikationer inom delprojekt "Utvärdering av dagcenterverksamhet":

Enochsson, G. och Jansson, L-G. 1976: Åtta dagcenter i ett landsting. Om olika sätt att bedriva dagcenterverksamhet. Psykologexamensarbete. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Enochsson, G., Ericsson, K. och Jansson, L-G. 1976: Omsorger genom dagcenter. PM. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Ericsson, K. 1975: Dagcentret - på väg mot ökad självständighet. PM. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Ericsson, K. 1975: Day activity centers - on the way to independence. Research, Experience and Practice in Mental Retardation, vol.1( ), pp.x-x.

Ericsson, K. 1976: Dagcentret som kärnan i den integrerade omsorgsorganisationen. PM. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Ericsson, K. 1976: Day activity centers as a nucleus in integrated services. IASSMD conference, Washington. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Ericsson, K. 1978: Dagcenter: produktion eller individuell utveckling? Psykisk utvecklingshämning, vol.80(1), sid.x-x.

Ericsson, K. 1978: Dagcenter i England: diagnos eller integrering? Psykisk utvecklingshämning, vol.80(1), sid.x-x.

Ericsson, K. 1978: Dagcentret inom omsorgsverksamheten. Ur Rapport om omsorger om psykiskt utvecklingsstörda DsS 1978:9. Stockholm: Socialdepartementet.

Ericsson, K. 1979: Evaluation of community services: do day activity centers contribute to the integration of mentally retarded persons? IASSMD congress, Jerusalem. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Ericsson, K. 1981: Normativ modell, beskrivning och utvärdering av dagcenterverksamhet. Ur Kebbon, L. et al: Evaluering av öppna omsorgsformer. Stockholm: Liber Förlag.

Ericsson, K. 1981: Arbete/sysselsättning: dagcenter. Ur SOU 1981:26 0msorger om vissa handikappade. Betänkande av omsorgskommittén. Stockholm: Liber förlag.

Form, A. och Söderström, K. 1977: Dagcenterverksamhet - föräldraroll. Intervjuer med föräldrar till utvecklingsstörda på dagcenter. Psykologexamensarbete. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Forsgren, A. 1976: Identitetsutveckling och sociala relationer på dagcenter, eller "Vem är jag och hur har vi det tillsammans?". Psykologexamensarbete. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Hedbom, F. och Stålfors, S. 1978: Hur behöver dagcenter utvecklas? En utvärdering av dagcenterverksamheten i ett landsting. Psykologexamensarbete. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Hermansson, E. 1977: Dagcenter för produktion eller individuell utveckling. Psykologexamensarbete. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Heron, A., Kebbon, L., Ericsson, K. and Blunden, R. 1981: Evaluation of services for mentally handicapped persons. Symposium on recent studies in Sweden and Britain. Ur Mittler, P. (Ed): Frontiers of knowledge in mental retardation. Baltimore: University Park Press.

Karlsson-Backman, E. och Renlund, C. 1974: Dagcenterverksamhet: modell - verklighet. Psykologexamensarbete. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Karlsson-Backman, E. och Renlund, C. 1974: Bäckby dagcenter - den första tiden. PM. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Schang, M. 1978: Dagcenter och föräldrakontakt eller Föräldrar - behövs dom? Psykologexemensarbete. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Schelin, A. 1976: Utåtriktade kontakter - social träning vid dagcenter. En beskrivning av social träning vid åtta dagcenter i ett landstingsområde. Psykologexamensarbete. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Åkerström, B. 1978: Det här är ingen skola - det är ett dagcenter. Utvecklingsstördas upplevelser av dagcenter. Psykologexamensarbete. Uppsala Universitet: Projekt Mental Retardation.

Top of page