A
 

PROJEKT MITT EGET HEM

 
PROJEKT MITT EGET HEM

Patricia Ericsson

 

Uppdragsgivare: Söderhamns kommun, Omvårdnadsförvaltningen
Uppdragstagare: Institutet Skinfaxe. Uppsala
Projektledare: Psykolog Patricia Ericsson
Projektperiod: 2000-2002

 

Inledning

Man hade tidigare avvecklat det vårdhem som fanns i kommunen genom att skapa nya gruppbostäder för dem som flyttade därifrån. I dessa hade verksamheten pågått en tid och man arbetade på det sätt som man fann lämpligt. Ofta påverkades detta arbetssätt av erfarenheterna från vårdhemmet. Upphovet till projekt Mitt Eget Hem var ett önskemål om fortsatt utveckling av en metodik i dessa gruppbostäder.

Det var naturligt att jag blev intresserad av detta uppdrag med mina tidigare erfarenheter av att utveckla bostäder för dessa personer. Uppdraget sammanföll också med mina andra projekt som syftade till att finna ett innehåll i de omsorgsformer som en gång ersatte institutionerna. Efter ett anbudsförfarande erhöll jag uppdraget.

Projektets fyra moment

Det var ett arbete i fyra moment av olika karaktär som utgjorde projektet. Det första innebar en upptaktsdag. Då introducerades projektet och det kommande arbetet. Men främst gavs en bakgrund vid detta tillfälle till de tankar som projektets idé bygger på.

Efter denna dag följde en period med fyra arbetspass. Vart och ett av dem täckte av en viktig del av verksamheten i gruppbostad.

Inför dessa arbetspass genomfördes ett hemarbete. I den egna gruppbostaden gällde det att samla erfarenheter kring just den fråga som man skulle komma att arbeta med under det pass som följde.

Projektet summerades, diskuterades och utvärderades under en avslutande halvdag. Varje grupp fick sin egen avslutning, då arbetet hade präglats av de processer som ägt rum i gruppen under projektets gång. Vid detta tillfälle skedde en diskussion av projektet och formerna för hur man skulle kunna gå vidare.

En avslutande dag gjordes också tillsammans med förvaltning och nämnd för att informera om och för att avsluta projektet.

Sex arbetsgrupper

Personalgruppen var indelad i sex grupper, var och en med ett 20-tal deltagare. Varje grupp arbetade med det aktuella temat. Detta skedde genom att en grupp, därmed också varje deltagare, fick arbeta med ett tema under två dagar. Med fyra tema innebar det att varje deltagare kom att arbeta under åtta dagar med dessa. Tillsammans med den inledande och den avslutande dagen innebar det således att projektet innehöll tio dagar för varje deltagare. Till detta kom också den tid som det tog att genomföra hemarbetet.

Fyra tema

"Kvalitet, vad är det?" var temat för det första arbetspasset. Här presenterades en definition på kvalitet som utgår ifrån personens egna förväntningar och önskemål om vad som bidrar till ett liv med kvalitet. Denna tanke och dess innebörd för en verksamhets arbetssätt diskuterades.

Som andra tema blev det naturligt att ta upp frågan "Hur åstadkommer man demokratiska relationer i ett omsorgsarbete?". Frågan berörde utvecklingen av det perspektiv och de relationer som krävs för att lära känna personen och dennes önskan om ett gott liv. Det behövs också för att lära känna personens företrädare. Här presenteras ett traditionsskifte och de nya roller som följer på detta.

Ett tredje tema var "Säsongssamtal som arbetssätt". Här presenterades en arbetsmetod för att kunna formulera vad som krävs för en utveckling av "Mitt Eget Hem", dvs hur man tar reda på hur personen vill leva sitt liv.

Ett fjärde tema rubricerades som "Verksamhetsutveckling - en handlingsplan för fortsatt utveckling". Då formulerades och diskuterades vilka krav på organisation av en bostadsenhet som kan bli nödvändiga. Detta tema summerade projektets erfarenheter.

Utvärdering

Projektets deltagare visade på olika sätt sin uppskattning över att få tillgång till en arbetsmetodik i gruppbostad. Många uttryckte att detta sätt att förhålla sig till hyresgästerna i gruppbostaden var något man önskat sig. En utvecklad metodik gav också en yrkesmässig tillfredsställelse och en trygghet i arbetet i gruppbostad. Den kursvärdering som gennomfördes visade på att projektet fick ett positivt bemötande genom sina höga värden. Men inom en grupp med cirka 120 deltagare finns naturligtvis en spridnig. Det fanns således vissa som var främmande för projektets syn på gruppbostaden och på förhållningssättet till de personer som bor där.

 

Top of Page