A
 

FROM INSTITUTIONAL LIFE TO COMMUNITY PARTICIPATION:
Ideas and realities concerning support to
persons with intellectual disability

Kent Ericsson

 

Acta Universitatis Upsaliensis - Uppsala Studies in Education 99
ISSN 0347-1314   |   ISBN 91-554-5261-2
To be ordered from
Uppsala University Library, Box 510, SE-751 20  Uppsala, Sweden
www.uu.se   |   acta@ub.uu.se
 

 

Åter till första sidan | Back to the front page
De empiriska studierna

The empirical studies

Länkar till de 8 studierna | Links to the 8 studies

De empiriska studierna

När vårdhemmet Carlslund i Upplands Väsby skulle avvecklas 1978 inbjöds jag att ingå i den grupp som skulle utarbeta en avvecklingsplan. Jag hade då erfarenheter från såväl institutionellt som samhälleligt baserade omsorger med mig till detta uppdrag. Under 1970-talet arbetade jag nämligen med två projekt utifrån forskningsgruppen Mental Retardation vid Uppsala Universitet. Det ena gällde frågan om specialsjukhus för utvecklingsstörda, medan det andra gällde utvärdering av dagcenterverksamhet. 

Under ett tidigt skede av arbetet på avvecklingssplanen för vårdhemmet Carlslund ombads jag att initiera ett forskningsprojekt för att jämföra personers vardag på institution med tillvaron för dem som erhöll stöd från icke institutionella omsorger. Ytterligare studier kom att genomföras under 1980-talet utifrån frågor som uppstod när vårdhemmet Carlslund avvecklades.

När vårdhemmen i Skaraborgs län skulle avvecklas inbjöds jag att dokumentera och analysera denna förändring. Detta resulterade i ännu en serie projekt. Detta innebar att jag kom att arbeta intensivt med projekt som berörde frågan om avveckling av vårdhem för utvecklingsstörda under åren 1978-1995. Min forskningsmässiga hemvist för den avslutande analysen har varit Pedagogiska Institutionen vid Uppsala Universitet.

Perioden under vilken den institutionella eran upplöstes var begränsad. Skulle man fånga något av den behövde många engageras. Jag inbjöd därför kunniga och engagerade medarbetare att ingå i mina projekt. Detta arbete resulterade i en serie empiriska studier av skiftet från institutionsliv till samhällsdeltagande för personer med begåvningshandikapp. Här följer de empiriska studier som ingår i avhandlingen "From institutional life to community participation".

Top of page

The empirical studies

When it was decided in 1978 that Carlslund residential home in Upplands Väsby was to be closed down I was invited to participate in the group who was to develope the plan for its closure. At the time when I got engaged in this task I already had previous experiences of both institutionally and community based services. During the seventies, while with the research group Mental Retaration at Uppsala University, I had worked on two projects, one concerning special hospitals for persons intellectual disability, the other on evaluation of day activity centres. 

In an early phase of the work with the plan of closure for Carlslund residential home I was asked to initate a research project which would compare the everyday life of persons at the institution with that of those receiving non-institutional services. Some further studies were carried out during the eighties concerning other issues which arose during the closure of the residential home. 

Later, when the residential homes in Skaraborg county were to be closed I was invited to document and analyse the ongoing change. This resulted in a further series of projects. As a consequence I was intensively involved with the issue of the closure of institutions throughout the period 1978-1995. My academic home during the final analysis of my research has been the Department of Education at Uppsala University. 

The period during which the institutional era was dissolved was limited. If these events were to be captured it was necessary that many were involved. I therefore invited knowledgable and committed colleagues to participate in my projects. This work has resulted in a series of empirical studies concerning the transition from instituionally to community based services for persons with intellectual disability. The empirical studies which are included in the thesis "From institutional life to community participation" are listed below.

Top of page

De 8 empiriska studierna

Ericsson, K., Bjernevall-Nygren, E., Thorsell, M. and Widman, E., 1981. Behov av alternativa omsorger efter utflyttning från Carlslund och Klockbacka. (The need for alternative services after having moved from Carlslund and Klockbacka.) Study 1.

Lerman, B., Ericsson, K. and Nilsson, I., 1986. Vardagen inom två omsorgsvärldar. Om personer med begåvningshandikapp inom institutionella och integrerade omsorgsformer. (Everyday life in two worlds of services. Concering persons with an intellectual disability in institutional and integrated services.) Study 2.

Brusén, P., Ericsson, K. and Thorsell, M., 1986. En uppföljning av personer som flyttar från institution under avveckling. (A follow-up study of persons who move from a residential institution being closed down.) Study 3.

Thorsell, M., Ericsson, K. and Brusén, P., 1986. Att bli synlig! (Becoming visible!) Study 4.

Ericsson, K., 1993. Efter att ha flyttat från vårdhem. En uppföljning efter ett vårdhems avveckling. (After having moved from the residential home. A follow-up study after the closure of a residential home.) Study 5.

Gilbertsson, S. and Ericsson, K., 1995. Vad säger dom själva? (What do persons say themselves?) Study 6.

Tuvesson, B. and Ericsson, K., 1995. Nära varandra igen. (Close to each other again.) Study 7.

Ericsson, K. and Dahlgren, C., 1995. Personal om sitt arbete på vårdhem och gruppbostad. (Staff views regarding their work at residential homes and in group homes.) Study 8.

 

 

 

 


 

 

 

Top of page